Fransa’da Muhasebe Sistemi ve Yükümlülükler Nelerdir?

FRANSA’DA MUHASEBE SİSTEMİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Bu yazımızda Fransa’da muhasebe sistemi ve ve yükümlülükler konusunu detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağız.

Ticari faaliyetler, ister özel bir şahıs isterse bir tüzel kişilik tarafından yürütülsün, belirli muhasebe yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Gerçekten de, Fransız Şirketler Sicilinde (RCS) görünen ve gerçek kar vergilendirme sistemine (régime réel) tabi olan her işletme, Fransız muhasebe ilkelerine uygun olarak standart veya basitleştirilmiş hesaplar tutmalıdır.

 

Fransa’daki tüm ticari işletmeler için geçerli genel yükümlülükler

Hesap Tutma

Ticari işletmelerin dürüst ve gerçeği yansıtan güncel hesaplar tutmaları gerekmektedir.

Bu hesaplar şirketin kendisi tarafından tutulabilir veya Fransız Muhasebeciler Birliği’ne kayıtlı bir yeminli mali müşavire emanet edilebilir.

Muhasebe Yükümlülükleri

Dürüst ve gerçeği yansıtan güncel hesaplar tutmak için şirket (veya muhasebecisi) şunları yapmalıdır:

 • Firmanın muhasebe işlemlerini (alımlar, satışlar, vb.) muhasebe günlük defterine kronolojik sırayla kaydedin.
 • Bazı durumlarda bir faturalama sistemi kurun.
 • Muhasebe yılı sonunda şirketin varlık ve yükümlülüklerinin varlığını ve değerini doğrulamak için bir envanter (yılda en az bir kez zorunlu) yapın.
 • Her mali yılın sonunda şirketin hesap kayıtlarına ve envanterine (bilanço, gelir tablosu ve ekler) dayalı bir mali tablo yayınlayın.
 • Bir banka hesabınız olsun.
 • Tüm muhasebe kayıtlarını hesap yılı bitiminden sonra en az 10 yıl boyunca saklayın6:
 • Muhasebe kayıtları avro ve Fransızca olarak hazırlanmalıdır
 • Bunlar şunlardan oluşmaktadır:
  • Muhasebe günlük defteri: Muhasebe işlemlerinin kronolojik kaydı.
  • Genel muhasebe defteri: Şirketin tüm hesaplarını içerir.
  • Yıllık mali tablolar: Bilanço, gelir tablosu, ekler.
  • Destekleyici belgeler: Satın alma siparişleri, teslimat veya teslim alma fişleri, müşteri ve tedarikçi faturaları vb.

 

Başka hangi belgelerin ne kadar süreyle saklanması gerekiyor?

Hesap dönemi bitiminden sonra 10 yıl boyunca saklanması gereken muhasebe kayıtlarına ek olarak, şirket ayrıca faaliyetleri sırasında gönderilen veya alınan tüm belgeleri de saklamalıdır. Yetkililerin geriye dönük denetim yapabileceği süre, belgenin türüne ve bununla ilgili yasal yükümlülüklere bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Vergi̇ Belgeleri̇: Listelenen son işlem tarihinden veya belgenin imzalandığı tarihten itibaren altı yıl

Vergi belgeleri şunları içerir:

 • Vergi ve harçlarla ilgili tüm belgeler (gelir ve kurumlar vergisi, emlak vergisi gibi doğrudan yerel vergiler, KDV gibi satış vergileri vb.)
 • Endüstriyel ve ticari kârlar (bénéfices industriels et commerciaux veya BIC), ticari olmayan kârlar (bénéfices non commerciaux veya BNC), tarımsal kârlar (bénéfices agricoles veya BA).
 • Kurumsal mülkiyet katkısı (cotisations foncières des entreprises veya CFE) ve kurumsal katma değer katkısı (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises veya CVAE).

 

Kurumsal Belgeler: Belgenin türüne bağlı olarak üç ila beş yıl

 • Ana sözleşme: Şirketin tüzel kişilik statüsünü kaybettiği tarihten itibaren beş yıl.
 • Şirketin işleyişine ilişkin belgeler (birleşme sözleşmesi, vb.): Beş yıl.
 • Yıllık Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantı tutanaklarının yanı sıra nama yazılı hisseler ve işlemlerin kaydı: Kullanımlarının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl.
 • Yoklama cetvelleri ve yetkiler, direktör veya yönetim kurulu raporu, yasal denetçi raporu: son üç mali yıl için.

 

Sivil ve Ticari Belgeler: Belgenin türüne bağlı olarak iki ila 30 yıl

 • Ticari ilişkiler kapsamında hazırlanan sözleşmeler ve yazışmalar:
 • Beş yıl.
 • Bankacılık belgeleri, mal taşımacılığı: Beş yıl.
 • Gümrük beyannameleri: Üç yıl.
 • Fikri mülkiyete ilişkin belgeler: Korumanın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl.
 • Sigorta poliçeleri: Poliçenin iptal edildiği tarihten itibaren iki yıl…

 

Personel Yönetimine İlişkin Belgeler: Belgenin türüne bağlı olarak bir ila beş yıl

 • Ücret bordroları, sözleşmeler, ikramiyeler, tazminatlar, iş kazası bildirimleri, düzenlenen gözlemler ve iş müfettişliği tarafından yapılan tebligatlar vb.
 • Sosyal güvenlik katkı payları ve ücretler üzerinden alınan vergilerle ilgili belgeler: Üç yıl.
 • Çalışanların çalışma saatlerinin kayıtları: Bir yıl.
 • Buna ek olarak, şirketler (tüzel kişiler) her yıl yıllık mali tablolarını Ticaret Mahkemesi Siciline sunmak zorundadır.

 

Küçük işletmeler için basitleştirilmiş yükümlülükler

Bazı durumlarda, belirli küçük işletme kategorileri basitleştirilmiş hesaplar tutabilir,

Yani, borç ve alacak hesaplarını sadece mali yıl sonunda kaydedebilirler. Standart bir ek ile birlikte basitleştirilmiş bir bilanço ve gelir tablosu sunabilirler.

Küçük işletme tanımı

Küçük bir işletme, aşağıdaki üç kriterden ikisini yerine getirmesi koşuluyla basitleştirilmiş sistemden yararlanabilir:

 • Bilanço toplamı 6 milyon Avro’nun altında.
 • Cirosu 12 milyon Avro’nun altındadır.
 • Ortalama 50 daimi çalışan.

 

Mikro işletmenin tanımı

Bir mikro işletmenin aşağıdaki üç kriterden ikisini yerine getirmesi koşuluyla bir ek yayınlaması gerekmez (sadece basitleştirilmiş bir bilanço ve gelir tablosu sunması gerekir):

 • Bilanço toplamı 350.000 €’dan az.
 • Cirosu 700.000 Avro’nun altındadır.
 • Ortalama 10 daimi çalışan.

 

Orta ölçekli bir şirketin tanımı

Orta ölçekli bir şirket, gerçek veya tüzel kişi olsun, aşağıdaki 3 eşikten 2’sini aşmayan herhangi bir tacir olarak tanımlanmaktadır:

 • 20.000.000 € bilanço toplamı.
 • 40.000.000 € net satış.
 • Ortalama 250 daimi çalışan

 

Bu şirketler, gelir tablolarının basitleştirilmiş bir sunumunu seçebilir ve hesaplarını sicile sunarken bilanço sunumunun gizliliğini talep edebilirler.

Denetçilerin raporu daha sonra kamuya açıklanmaz. Gruplar ve belirli şirketler (örneğin sigorta şirketleri) bu kısıtlı açıklamadan yararlanamayabilir.

İstisnalar

Belirli şirket kategorileri bu basitleştirme tedbirlerinden yararlanamaz, örneğin: bankalar, sigortacılar ve karşılıklı sigortacılar, halka açık şirketler vb.

Bir şirketin aşağıdaki üç kriterden ikisini karşılaması halinde konsolide hesaplar sunması gerekmektedir:

 • Bilanço toplamı 24 milyon Avro’dan fazla.
 • Ciro 48 milyon Avro’nun üzerindedir.
 • 250’den fazla daimi çalışan.
 • Ayrıca, 300’den fazla çalışanı olan veya cirosu 18 milyon Avro’yu aşan şirketler bir mali tablo ve tahmin beyanı hazırlamak zorundadır.

 

Büyük şirketlere özgü yükümlülükler

Büyük bir şirketin tanımı

 • Bunlar 300’den fazla kişiyi istihdam eden ve 18 milyon Avro veya daha fazla ciro yapan işletmelerdir.

Özel yükümlülükleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen yükümlülüklere ek olarak, bu şirketler aşağıdakileri sunmalıdır:

 • Dönüştürülebilir varlıklar ve eldeki nakit ile cari yükümlülükler.
 • Tahmini bir gelir tablosu.
 • Nakit akış tablosu ve yıllık bilanço.
 • Bir finansman planı.
 • Şirket grupları da hazır bulunmalıdır:
 • Konsolide mali tablolar (tüm grup şirketleri için tablolar: bilanço, konsolide gelir tablosu ve eki).
 • Grup yıllık raporu.

 

Uyum yükümlülükleri

Yasal Yükümlülükler

 • Ekstra finansal performans beyanı hazırlayın.
 • Şirketlere düşen genel teyakkuz görevini yerine getirin.
 • Medeni sorumluluk sistemi ve şirket yöneticisinin uyması gereken sadakat ilkesi altında faaliyet gösterir.
 • İç kontrol prosedürlerine ilişkin raporun gerekliliklerine uymak (Ağustos 2003 tarihli Mali Güvenlik Yasası).
 • Aşağıdaki kriterleri karşılayan şirketlerde yolsuzluğu önlemek ve tespit etmek için önlemler uygulayın:
  • en az 500 çalışan
  • ve 100 milyon Avro’nun üzerinde ciro
 • Yukarıdakiler bir gruba ait şirketler için de geçerlidir ve aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:
  • ana şirketin kayıtlı ofisi Fransa’da bulunmaktadır
  • ve en az 500 çalışanı olan bir iş gücüne sahiptir
  • yanı sıra 250 milyon Avro veya daha fazla ciro.

 

Yasal Yükümlülükler

Kurumsal yönetim kuralları Fransız mevzuatında veya yönetmeliklerinde değil, şirketleri temsil eden organlar (MEDEF, AFEP) tarafından hazırlanan davranış kurallarında yer almaktadır.

Şu anda sadece halka açık şirketler bir yönetişim koduna atıfta bulunabilmektedir. Ancak, bu kurallara uymamayı tercih edenler, bu kararlarını açıklamak ve gerekçelendirmek veya kurallara sadece kısmen uymaları halinde, kuralların bazı hükümlerine uymamalarının nedenlerini sunmakla yükümlüdürler.

Bu yükümlülük esasen Anglo-Sakson “uy ya da açıkla” ilkesinin Fransız hukukundaki versiyonudur.

 • AFEP/MEDEF Kodu
 • Middlenext kodu

 

Fransa, İş Dünyasının Dürüstlüğü içi̇n Çalışıyor

Geçtiğimiz on yıl boyunca Fransa, dürüstlük ihlalleriyle mücadele etmek için bir dizi araç geliştirmiştir ve bu sayede bugün bu konuda en zorlu uluslararası standartları karşılayabilmektedir.

9 Aralık 2016 tarihli Sapin 2 Yasasından bu yana(10) büyük şirketlerin yolsuzluk ve nüfuz ticaretini önleme ve tespit etmeye yönelik 8 tedbirden oluşan bir mekanizmayı uygulamaya koymaları gerekmektedir:

 1. Yolsuzluk ve nüfuz ticareti risklerinin haritalandırılması
 2. Yolsuzlukla mücadele davranış kuralları
 3. Risklere maruz kalan çalışanlar için yolsuzlukla mücadele eğitimi
 4. Üçüncü taraf ortaklarının dürüstlüğünü değerlendirmek için bir sistem
 5. Dahili bir ihbar sistemi
 6. Yolsuzlukla mücadele muhasebe kontrolleri
 7. Yolsuzlukla mücadele iç kontrol önlemleri
 8. Davranış kurallarının ihlallerinin ele alınmasına yönelik bir yaptırım çerçevesi

 

Yasada belirtilen eşik değerlerin altındaki şirketlerin yolsuzluğu önleme mekanizması kurmaları yasal bir zorunluluk değildir. Ancak, özellikle Tedbir 4’e göre dürüstlüklerini değerlendiren kilit müşterilerini ve tedarikçilerini tatmin etmek için yolsuzlukla mücadele önlemlerini uygulamaları kendi yararlarına olacaktır.

Fransız Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, tüm şirketlerin bu mekanizmaları uygulamalarına yardımcı olmakla görevlendirilmiş ve bu amaçla web sitesinde tavsiyelerin yanı sıra, örneğin hediye ve davetlere nasıl yanıt verileceği gibi çok sayıda pratik kılavuz yayınlamıştır. Şirketler tarafından [email protected] adresine gönderilen tüm sorulara yanıt vermektedir.

2020 yılında, Fransa’daki büyük şirketlerin %95’i ve küçük şirketlerin %50’si yolsuzlukla mücadele önlemleri aldıklarını bildirmiştir.

Fransa’da muhasebe sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için whatsapptan veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Hemen bu linkten ön başvuru formunu doldurun ve özel danışmanlık hizmetimizden faydalanın. Fransa’da muhasebe sistemi ve bunun gibi birçok konuda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

DİĞER YAZILAR

Daha fazlası için:

Fulfillment Hizmeti Nedir?

FULLFILMENT HİZMETİ NEDİR?  E-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, şirketlerin müşterilerine hızlı ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunmaları önem kazanıyor. Bu noktada, Fulfillment Hizmeti, işletmelere lojistik süreçlerini

Devamını gör...